Legaten

Onze Vreugdezaaiers-familie bestaat gelukkig uit een groot aantal sponsors en schenkers, die dankzij hun bewogenheid en betrokkenheid ervoor zorgen dat heel veel kinderen in India kunnen studeren en ons ook toelaten een aantal projecten te ondersteunen.

Tijdens de voorbije jaren waren er enkele sponsors /schenkers die aan onze organisatie een legaat overmaakten. Wij zijn deze mensen uiteraard zeer dankbaar omdat wij hierdoor in de mogelijkheid waren een groot aantal kinderen bijkomend en voor lange tijd te helpen.

Wat is een humanitair legaat ?

Een humanitair legaat houdt in dat je een deel van je vermogen na je overlijden overmaakt of nalaat aan een organisatie met de bedoeling dat het een zinvolle bestemming krijgt bv. mensen in nood helpen, een humanitair project financieren…

Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk ?

Je moet een testament opmaken waarin je bepaalt welke organisatie(s) je wenst te steunen met de middelen die je na je overlijden nalaat.

Een testament kan uiteraard nooit voorbijgaan aan een aantal wettelijke bepalingen t.o.v. familieleden.

Indien je geen wettelijke erfgenamen hebt en geen testament nalaat, gaat je ganse vermogen naar de staat.

Je kan daar echter anders over beslissen en een legaat laten opmaken bij de notaris.

Veel gestelde vragen over legaten:

 

-Hoe zit het met de successierechten ?

Humanitaire organisaties genieten van het minimum tarief d.w.z. 6,60 % voor instellingen van openbaar nut en 8,80% voor vzw’s.

-Hoe kan ik een legaat opmaken ?

Een legaat is pas geldig na het overlijden van de erflater en mag enkel uitgevoerd worden als er een geldig testament is. Dit kan op twee manieren:

* Je kan een handgeschreven testament maken dat door jezelf gedateerd en ondertekend wordt. Je mag dit zelf bewaren of in bewaring geven bij een notaris.

* De tweede mogelijk is dat je een testament dicteert en laat opschrijven door een notaris. Jij ondertekent het en de notaris bewaart het.

-Welke soorten legaten zijn er ?

Bij het opmaken van je legaat heb je drie mogelijkheden:

* Een algemeen legaat. Wie geen wettelijke erfgenamen heeft kan na zijn overlijden al zijn bezittingen overmaken aan een humanitaire organisatie.

* Een legaat onder algemene titel: hierbij schenkt men een deel van zijn bezittingen aan een organisatie, bv. de roerende goederen, een derde van de onroerende goederen, een bepaald % van het geheel…

* Een legaat onder bijzondere titel: je kan als je dat wenst een bepaalde som, een bepaald voorwerp bv. je huis, je auto, je kunstvoorwerpen… overmaken aan een goed doel.

-Wie voert het testament uit ?

Een legaat wordt altijd uitgevoerd overeenkomstig de wensen van de overledene. Het is aangewezen dat een notaris erover waakt dat dit correct gebeurt maar dit hoeft niet. De erflater mag ook een andere testamentuitvoerder aanstellen: een familielid, een goede vriend…

-Wat gebeurt er met de onroerende goederen die je overmaakt ?

Onroerende goederen worden meestal verkocht en de opbrengst van de verkoop wordt door de begunstigde organisatie gebruikt om haar of de door jou bepaalde doelstellingen te realiseren.

-Wat gebeurt er met je vermogen ?

Als je in je testament uitdrukkelijk bepaald hebt voor welk doel het legaat moet gebruikt worden (bv. voor een aantal sponsorkinderen, voor een project) zal de organisatie er voor zorgen dat de middelen zo goed mogelijk en conform de wens van de overledene aangewend worden.

De overheid, de notaris en een eventuele testamentuitvoerder zullen nauwgezet toezien dat alles correct verloopt.

-Wat als ik toch nog van mening verander ?

Je kan altijd en ten allen tijde je testament herroepen of wijzigen.

Wat zijn Duo-legaten ?

Bij een duo-legaat geeft men bij testament een legaat aan één persoon en een legaat aan een vzw bv. een humanitaire organisatie.

Art.64, alinea 2 van het Wetboek van successierechten stelt dat men een persoon een legaat kan nalaten, vrij van successierecht, op voorwaarde dat een tweede erfgenaam bereid is, naast de successierechten op het eigen deel ook de successierechten van de andere bevoorrechte over te nemen.

Het grote voordeel van een duo-legaat ligt in het verschil van successierechten die één privé persoon (tot 65%) betaalt in vergelijking met een vzw (8,8%). Beiden kunnen er hun voordeel bij doen. Hoe hoog de successierechten zullen zijn, hangt uiteraard af van het bedrag van de nalatenschap en de graad van verwantschap tussen de overledene en de bij testament aangewezen erfgenaam.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met De Vreugdezaaiers of met de notaris.